L’escola compta amb un Departament de suport psicopedagògic, format per 6 persones (psicopedagogues i psicòlogues), que complementa el seguiment tutorial en el procés de desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes de l’escola.

La intervenció s’ajusta a les necessitats dels diferents cursos i sempre fa prevaldre l’actitud  inclusiva a l’aula.

A l’Educació Infantil la persona referent del Departament Psicopedagògic participa de la vida de l’aula, seguint el desenvolupament motriu, verbal i cognitiu dels alumnes d’aquesta etapa. És un moment cabdal en la detecció precoç de qualsevol anomalia lligada a l’aprenentatge.

A l’Educació Primària els membres del Departament Psicopedagògic prenen el paper d’una tutoria compartida amb els dos tutors/es de cada curs. A cada curs la persona referent disposa d’aproximadament d’un terç de les sessions per poder atendre alumnes individualment o participar activament a l’aula complementant la dinàmica establerta pel tutor/a del curs.

A l’Educació Secundària les persones del Departament Psicopedagògic combinen la participació en grups reduïts d’alumnes que requereixen d’un major acompanyament acadèmic i d’orientació, amb el suport al tutor i als especialistes del curs a l’hora de planificar intervencions individuals o col.lectives per als alumnes.

En qualsevol etapa, davant d’alguna alerta relacionada amb l’aprenentatge o l’evolució emocional de l’alumne, l’escola disposa d’un assessorament psicològic que avalua possibles intervencions a fer dins la pròpia escola o en un acompanyament extern, si s’escau. Aquestes intervencions sempre s’acorden prèviament amb la família i en finalitzar  s’acompanyen del corresponent retorn oral i escrit.

Tant els tutors dels cursos com els membres del Departament Psicopedagògic estableixen una  relació directa amb els professionals que poden intervenir des de fora de l’escola, ja siguin logopedes, terapeutes, reeducadors, metges, etc, per tal de realitzar una actuació consensuada des de l’escola.