Tractament-de-la-llengua

L’escola aposta per un tractament innovador d’aprenentatge global de la llengua de manera que s’imparteixen classes de llengua, fent enfasi en aprenentatges comuns basats en estructures lingüístiques i s’alternen els períodes en que s’imparteixen en llengua catalana i castellana.

1r i 2n d’ESO es dediquen 7 sessions setmanals al treball de llengua, amb la participació d’un mestre per grup i un tercer mestre de reforç a les dues aules de cada curs. La planificació del currículum s’estableix a partir de la divisió en seqüències didàctiques, que es treballen en llengua catalana al llarg del primer quadrimestre i en llengua castellana durant el 2n quadrimestre.

Els cinc eixos principals d’aquesta organització són:

  • Donar una major continuïtat al treball de llengua al 1r cicle de l’ESO, fet que es garanteix amb les 7 hores de treball de la matèria a la setmana.
  • Treballar amb més profunditat les competències comunicatives bàsiques dels nostres alumnes: lectura, comprensió i expressió.
  • Evitar la repetició de continguts en llengua catalana i castellana.
  •  Possibilitar de treballar amb organitzacions diferents amb el nostre alumnat, a partir del treball de dos mestres a l’aula a fi d’atendre millor la diversitat.
  • Incrementar la qualitat de l’observació de la manera de procedir del nostre alumnat.

A 3r i 4t d’ESO es recupera una estructura més convencional amb la intenció d’aprofundir en aquells aspectes més específics de la llengua i la literatura catalana i castellana i tancar l’educació obligatòria amb un bon nivell d’expressió i comprensió oral i escrita de la llengua.