Pla-d'acció

A l’escola, a l’etapa de secundària es dediquen dues sessions de l’horari lectiu a realitzar activitats educatives diverses que complementen el treball de les àrees. Aquestes sessions dirigides pel tutor o tutora del grup contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques dels alumnes, orientar-los per tal d’enfortir la seva maduració i autonomia, i ajudar-los a prendre decisions per al futur. Són sessions que es dediquen a reflexionar sobre un mateix i sobre el conjunt dels nois i noies de la classe. És, en definitiva, on s’incideix en la vida del grup i en la formació per als futurs ciutadans.

Amb el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial, es treballen aspectes com l’autoconeixement i l’autoestima personal, les habilitats socials, la convivència, les tècniques de treball i la progressiva autonomia dels alumnes en l’adquisició d’aprenentatges i control del propi progrés. És també en aquestes sessions on s’aborden temàtiques tan importants com l’adolescència, les drogues, la sexualitat o la seguretat en l’ús de les xarxes socials. Algunes d’aquestes sessions són conduïdes per tècnics vinculats a entitats lligades a la temàtica presentada.

La participació i col·laboració activa dels alumnes a les hores de tutoria és essencial per aconseguir els objectius proposats.