tutoria-compartida

Els 4 primers cursos de l’Educació Primària disposen de la figura del tutor/a compartit del Departament Psicopedagògic. A cada curs la persona referent d’aquest departament disposa aproximadament d’un terç de les sessions per a poder atendre alumnes del grup, individualment o participar activament a l’aula complementant la dinàmica establerta pel tutor/a del curs.

La codocència (dos mestres a l’aula) és una eina extraordinària en molts sentits. La principal és que incrementa d’una forma notable l’atenció individualitzada. A més, permet unificar criteris pedagògics i es converteix en una estratègia essencial per a la transferència de metodologies entre docents.

Setmanalment els dos tutors/es del curs i la persona del Departament Psicopedagògic es reuneixen per compartir l’evolució dels alumnes i planificar les activitats previstes, i per tal d’identificar el paper a desenvolupar per cadascun dels implicats a l’aula.

materiesoptativesEP1

En la majoria de cursos de primària cada grup és conduït simultàniament per dos mestres del departament d’anglès.

materiesoptativesEP2