Projecte

A Educació Primària compartim amb Educació Infantil i Secundària els objectius fonamentals en l’àmbit de formació personal. Ens proposem que els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats pròpies a través i per a l’aprenentatge, que siguin capaços de ser crítics, de compartir, de cooperar amb els seus iguals i i d’adaptar-se a l’entorn social proper basant-se en la pau i el respecte.

Pel que fa a la formació acadèmica és en aquesta etapa on cal consolidar els processos fonamentals de l’aprenentatge. Cal oferir als alumnes eines i estratègies variades i de qualitat que els encoratgin a desenvolupar les pròpies habilitats i a promoure l’adquisició d’aquelles que els són alienes. És un moment òptim per combinar l’adquisició de bons hàbits de treball amb promoure la motivació i interès per aprendre.

 

A primària, pel que fa als aprenentatges del currículum, se segueix l’organització de l’etapa per cicles: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.image

En el Cicle Inicial es prioritzen dos blocs d’aprenentatge que seran la base de tota la Primària: els hàbits de treball, sumats als personals i l’aprenentatge i consolidació de la lectoescriptura. Vetllar perquè s’assoleixin els objectius d’aquest cicle amb un nivell adequat d’autonomia serà una de les prioritats del seguiment per parts dels educadors d’aquest cicle. Els nens i nenes d’aquest cicle viuen l’escola com una continuació de la vida familiar, que, poc a poc, es va eixamplant per a oferir noves possibilitats en el creixement personal i social que cal tenir molt en compte.

 1

En el Cicle Mitjà, a part de consolidar la lectoescriptura a través de la pràctica comunicativa en totes les àrees del currículum, caldrà vetllar per la motivació i per fomentar l’esforç dels nens i nenes. La relació amb l’entorn començarà a tenir un paper més important en la vida dels alumnes en aquest cicle. Aprofitar aquesta obertura al món proper afavorirà donar més sentit a l’aprenentatge, fet que augmentarà la motivació.

 

En el Cicle Superior els alumnes faran canvis importants a nivell maduratiu. Una capacitat intel·lectualimage més desenvolupada permetrà eixamplar encara més les possibilitats d’aprenentatge. Serà el moment de potenciar la creativitat, l’esperit crític, la presa de decisions adequades a l’edat i una major autonomia. El paper de les relacions té gran importància i aquest fet es tindrà molt present en les sessions de tutoria.

 

La Filosofia estarà present al llarg de tota la primària, en el seguiment del Projecte Filosofia 3/18, que forma part del nostre Projecte Pedagògic com un dels eixos més importants de formació de persones. 

L‘Educació Emocional és un altre dels eixos de formació que valorem molt positivament dins del nostre Projecte Pedagògic. S’inicia a la Primària i tindrà continuïtat a l’ESO. A Primària es treballa sistemàticament en els cursos de 2n, 4t i 6è.

Els/les mestres tutors/res i especialistes són els/les responsables de fer la planificació, seguiment i avaluació en la consecució dels objectius de l’etapa de Primària, tasca compartida amb els especialistes del Departament d’Orientació.