llengua

UN ENFOCAMENT INNOVADOR DE L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA

Des de 5è de primària fins a 2n d’ESO, les matèries de llengua catalana i castellana s’imparteixen de manera integrada. Els alumnes en lloc de treballar les dues matèries d’una forma independent, les treballen com una matèria única, llengua.

Els alumnes cursen únicament una matèria de llengua i aquesta s’imparteix alternativament en llengua catalana i castellana.

Aquesta metodologia de treball entenem que presenta nombrosos avantatges per a l’aprenentatge competencial lingüístic, entre els quals cal destacar que:

  • Els alumnes cursen una sola matèria. S’eviten repeticions de continguts i la dualitat de treballar en aprenentatges comuns en moments i matèries diferents.
  • Permet una continuïtat extraordinària en el seguiment, acompanyament i aprenentatge de la matèria. Els alumnes cursen entre 8 i 10 hores de llengua a la setmana segons el curs.
  • Permet més estones de treball individualitzat amb els alumnes atenent a les necessitats diferents de cadascun d’ells.

Actualment aquesta matèria s’imparteix a partir de seqüències didàctiques que aborden sobretot l’aprenentatge de competències lingüístiques (comprensió i expressió oral i escrita). Aquestes competències són comunes en les dues llengües. Lògicament quan es treballa en seqüències que s’imparteixen en català com a llengua vehicular s’introdueixen continguts específics d’ortografia i gramàtica catalana i el mateix succeeix quan les seqüències s’imparteixen en castellà.

La matèria de llengua en aquests cursos quasi en la seva totalitat s’imparteix en models de codocència o multidocència per tal d’aprofundir en el seguiment, acompanyament i avaluació competencial de cada alumne/a.

MÈTODE BINDING

El projecte Binding aglutina els esforços d’universitats i centres de recerca, investigadors, mestres, professionals clínics i gestors de polítiques educatives. L’objectiu és unir forces en recerca i desenvolupament per tal d’entendre què podem fer per millorar l’habilitat lectora, les matemàtiques, la comprensió i l’expressió tant oral com escrita. Els estudis actuals mostren que podem millorar el rendiment de tots els nens i nenes. Amb el treball conjunt de tots els investigadors del projecte s’ha aconseguit crear una metodologia que incorpora tot allò que s’ha demostrat científicament que és el que millor funciona per aconseguir aquests objectius.

El Binding és una metodologia innovadora per ensenyar a llegir que està basada en la metodologia RTI (Response to Intervention). Nombroses evidències científiques recolzen la metodologia RTI, moltes de les quals recollides en els informes que publica el Departament d’Educació dels Estats Units d’Amèrica a través de la plataforma ‘What Works Clearinghouse’. Algunes d’aquestes evidències científiques es poden consultar a la base de dades científica PUBMED.

L’escola incorpora aquesta metodologia d’aprenentatge lector a 1r de primària. La intenció és incloure la mecànica binding dins l’estructura d’aprenentatge lingüístic consolidat a educació infantil i cicle inicial. Amb aquest complement educatiu es pretén assolir un nivell mig de comprensió, rapidesa i eficàcia lectora superior, i alhora garantir que per a totes i tots els alumnes amb més dificultats lectores sigui suficient per poder abordar la resta d’aprenentatges amb els nivells competencials lingüístics indispensables.