Projecte

Captura de pantalla 2015-10-19 a les 10.08.28

 

imageEl Projecte Educatiu de l’escola pretén aconseguir una formació integral dels alumnes. Entenem per formació integral el desenvolupament de les seves capacitats psicomotrius, cognitives, comunicatives i afectives. Per tal d’afavorir aquest desenvolupament es posen en marxa diferents mecanismes i estratègies basats en:

El respecte envers les pautes d’educació familiar, el ritme i manera d’aprendre de cada alumne, l’autoestima de l’alumne i el tracte individualitzat cap a cadascun d’ells i la seva família amb la màxima flexibilitat que ens permet l’organització. Entenem que un infant només estarà en disposició d’aprendre si se sent estimat, acceptat i valorat tal com és. 

image

La col·laboració entre la família i l’escola. Des de l’escola pretenem donar el màxim suport i el millor acompanyament a les famílies en l’educació de cada nen i nena, cercar la coherència entre els dos contextos, cultivar la confiança mútua, vetllar per la fluïdesa i qualitat de les comunicacions i establir canals clars i coneguts de participació.

La convivència dins la comunitat escolar a través del treball de valors, de les habilitats socials, la tutoria i la presa de consciència de grup.

-L’aprenentatge vivencial. L’escola vol oferir una metodologia diversificada (aprenentatge sensorial, projectes, racons, conversa, treball individual) i  aconseguir que l’aprenentatge sigui real i útil, escoltant els infants per copsar els seus interessos, afavorir la seva màxima participació, implicació i consciència d’aprenentatge.

imageL’aprenentatge integral de l’alumne. Els infants aprenen de manera global, integrant els aprenentatges de les diferents àrees i construint un teixit complex de connexions que seran el que li permetran aprendre a aprendre. En aquest teixit hi podem trobar els hàbits d’autonomia, de treball i de convivència, les rutines, els diferents llenguatges Aquest camí d’aprenentatge ha d’anar acompanyat pel gust per la feina ben feta tot gaudint del fet d’aprendre i fer-se gran.

L’acompanyament proper i respectuós a l’alumne per tal que assoleixi la seva pròpia excel·lència, tot afavorint la seva acceptació, el respecte cap a si mateix i els altres, la iniciativa, la responsabilitat, l’interès, l’autonomia, l’autoestima, l’esforç, la col.laboració, la implicació i la convivència.