del-llibre

Captura de pantalla 2014-11-04 a les 9.26.29Durant molt de temps l’estructura educativa ha estat fonamentada en l’aprenentatge memorístic i centrat en el llenguatge escrit del llibre de text. Durant la història educativa recent, aquesta també ha estat molt focalitzada en una formació plantejada continuar accedint a nous nivells educatius i aconseguir acreditacions que finalment permetessin l’accés a un entorn laboral estable en el qual anar progressant amb el temps i l’esforç.  Avui els entorns laborals han patit una transformació radical, de manera que a més de la formació requerida prenen valor amb molta força altres aspectes tan rellevants com:

– les competències lingüístiques, comunicatives i de treball en equip.
– la capacitat de saber fer bones preguntes i conèixer els canals per trobar respostes.
– la capacitat d’afrontar i resoldre problemes.
– la capacitat creativa, la implicació, la flexibilitat, l’assertivitat o el lideratge.

Des d’aquesta perspectiva l’escola elabora les seves pròpies programacions en tots els cursos, i d’una forma més específica, a partir de 3r de primària s’estructuren en format de Seqüències didàctiques que despleguen nombroses activitats encaminades a fomentar en aprenentatge d’habilitats, competències i mecàniques de treball. Aquestes seqüències també proposen l’aprenentatge d’aquells continguts essencials de cada matèria.

En el treball de les seqüències didàctiques hi té una presència molt notable el treball en equip, amb l’assignació de càrrecs i responsabilitats dels diferents membres que el componen en mecanismes d’avaluació i co-avaluació encaminats a l’autoconeixement i la millora personal.  Aquesta mecànica de treball no renega del treball individual, en absolut, però emfatitza les bondats de l’aprenentatge entre iguals.

Un dels elements més determinants del treball en format de Seqüències didàctiques és el format de l’avaluació molt més centrada en el reconeixement del procés d’aprenentatge per tal que l’alumne pugui tenir el màxim d’indicadors que li permetin conèixer millor quin són els seus punts forts i aquells que pot millorar.