L’educació del segle 21 requereix un camí clar cap al treball docent en equip (Teamteaching). L’escola promou la codocència i multidocència com una eina excel.lent de debat pedagògic, d’atenció personalitzada i de flexibilitat organitzativa.

La majoria dels cursos de l’escola compten amb un co-tutor/a, membre del departament psicopedagògic, que treballa dins l’aula amb el tutor/a del curs. Aquesta organització és totalment flexible de manera que permet acompanyar els alumnes en el treball dins l’aula o organitzar diferents organitzacions en funció de la metodologia de la sessió de treball. Aquesta metodologia organitzativa té avantatges pedagògiques molt notables:

– Es multiplica l’atenció a la diversitat en un model d’escola inclusiva. Sovint un/a mestre/a sol dur la dinàmica de la classe i l’altre/a atén als alumnes que ho requereixen, tant aquells que tenen dificultats com el que han acabat la tasca encomanada, com qui ho necessiti en qualsevol moment amb independència del seu nivell acadèmic.

– És una eina extraordinària per reconèixer estils educatius. El simple fet de poder observar la gestió d’aula d’altres docents és un punt de partida per l’autoconeixement. La consciència d’un mateix sobre el propi procés d’aprenentatge (awareness) és una de les bases per a la millora professional de qualsevol docent. També per l’alumnat s’obren els models educatius dins l’aula que permet donar atenció a afinitats i necessitats diferents.IMG_3055

– Si s’estableixen pautes d’observació recíproques ens pot conduir cap a un debat molt ric de la gestió i metodologia d’aula compartint en maneres de fer, gestionar, comunicar i en definitiva educar.

– En compartir dos mestres la mateixa aula s’obra la porta a oferir activitats diversificades (un/a mestre pot fer una representació oral i l’altre/a un treball escrit), agrupar i atendre alumnes determinats segons necessitats o donar un suport específic a un alumne davant un comportament disrubtiu puntual.

Un dels fets més destacats de la codocència és que inciten als debats pedagògics informals sobre els nostres alumnes, la cerca d’atencions individuals eficients o el disseny de propostes noves o renovades.

Amb un treball corporatiu ben dissenyat, basat en educar les competències i amb metodologies que promoguin l’implicació de l’alumne/a en el procés d’aprenentatge, el teamteaching ofereix a l’alumnat un aprenentatge més estimulant i significatiu, alhora que s’incrementa la qualitat de l’atenció individual que reben aquests alumnes.