UN ENFOCAMENT INNOVADOR DE L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA


 

Des de 5è de primària fins a 2n d’ESO, les matèries de llengua catalana i castellana s’imparteixen de manera integrada. Els alumnes en lloc de treballar les dues matèries d’una forma independent, les treballen com una matèria única, llengua.

Els Alumnes cursen únicament una matèria de llengua i aquesta s’imparteix alternativament en llengua catalana i castellana.
Aquesta metodologia de treball entenem que presenta nombrosos avantatges per a l’aprenentatge competencial lingüístic, entre els quals cal destacar que:

  • Els Alumnes cursen una sola matèria. S’eviten repeticions de continguts i la dualitat de treballar en aprenentatges comuns en moments i matèries diferents.
  • Permet una continuïtat extraordinària en el seguiment, acompanyament i aprenentatge de la matèria. Els alumnes cursen entre 8 i 10 hores de llengua a la setmana segons el curs.
  • Permet més estones de treball individualitzat amb els alumnes atenent a les necessitats diferents de cadascun d’ells.

Actualment aquesta matèria s’imparteix a partir de seqüències didàctiques que aborden sobretot l’aprenentatge de competències lingüístiques (comprensió i expressió oral i escrita). Aquestes competències són comunes en les dues llengües. Lògicament quan es treballa en seqüències que s’imparteixen en català com a llengua vehicular s’introdueixen continguts específics d’ortografia i gramàtica catalana i el mateix succeeix quan les seqüències s’imparteixen en castellà.

La matèria de llengua en aquests cursos quasi en la seva totalitat s’imparteix en models de codocència o multidocència per tal d’aprofundir en el seguiment, acompanyament i avaluació competencial de cada Alumne/a.